Awtomatiki gowy bahaly jorap barmak tikin maşyny jorap satmak üçin maşyn

Gysga düşündiriş:

Model: 181 bir motor

Önümçilik kuwwaty: sagatda 800 jübüt

Naprýa .eniýe: 220V

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

181 bir motorly jorap aýagynyň ýapylýan enjamy

1 个 马达

Önümiň beýany

1. Burun enjamyny awtomatiki ýaglamak has uzyn öndürijilik we pes ses bilen has gowy iş gurşawyny döredýär.

2. Awtomatiki kesýän enjamy kabul etmek bilen, tikişler bitewi uzynlygy keser.

3. Dolandyryş ýüplügi iýmitlendiriji enjam ýüplügi arassalaýar.Gurlan awtomatiki göteriji enjam, joraplaryň tekizligini kepillendirmek üçin niýetlenendir.

4. Optiki süýümli induktiw wagt aralygy ýüplük bilen iýmitlenmek, gijikdiriş wagtyny işleýiş tizligine görä kesgitlemäge mümkinçilik berýär, bu bolsa tikin wagtynda tikişleriň galyndylaryny ep-esli azaldýar.

5. Iki kanal kanal burun enjamyny kabul etmek, joraby inçe tekiz tikişler bilen tikýär.

6. Joraplaryň tikin dykyzlygyny sazlamak, täzeleniş enjamy bilen elýeterlidir.

Tehniki parametrler

Önümçilik kuwwaty 800 jübüt / sagat
Motor 1 çotgasyz motor
Naprýa .eniýe 220V
Quygylyk 50HZ
Kuwwat 570W
An Janköýer: 370W, Esasy proses enjamlary: 200W)
Jemi agram 115KGS
Arassa agram 66KGS
Bukjanyň ululygy 1 * 0.48 * 1.3M

2

 

önümiň beýany3
önümiň beýany2

Jorap önümçilik liniýasy

Jorap trikota machine maşynyndan taýýar joraplar gutaranok, şonuň üçin jorap barmaklaryny birleşdirýän maşyn, aýagyňyzy ýapmak üçin ulanylýar.
Birnäçe görnüşi hödürläp bolar: biri birleşdiriji motor 181, iki sany birleşdiriji motor 282, üç sany birleşdiriji motor 383, bäş sany birleşdiriji motor 585, alty sany birleşdiriji motor 686. Bir näçe hereketlendiriji, şonça-da birleşdiriji täsir.
Bir / iki / üç baglanyşdyryjy motor satyn almak üçin has meşhur bolar.
(Jorap bellik enjamy, ýüplük egriji maşyn, üweýji maşyn öz islegleriňize bagly)

önüm-beýany1

Jorap maşyny öwüriň

Capokary kuwwatly-awtomat-guty-jorap-bug-oturylyşyk-maşyn111

 

Bu enjam, işçi güýjüni we wagty tygşytlamaga kömek edip bilýän we joraplary özbaşdak öwrüp bilýän jorap öwrüm maşynyna birikdirilen jorap barmaklaryny ýapýan maşyn.


  • Öňki:
  • Indiki: