Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

2011-nji ýylda döredilen “Shaoxing Rainbowe Machinery Co., Ltd.” Hytaýyň taryhy şäheri bolan Şaoksing şäherinde ýerleşýär.Mundan başga-da, jorap barmaklaryny birikdirýän maşyn ýaly kömekçi enjamlar bilen üpjün edýäris.
Häzirki wagta çenli RB enjamlary Russiýa, Ukraina, Özbegistan, Meksika, Peru, Argentina, Ekwador, ABŞ, Hindistan, Al Algerir, Müsür we ş.m. eksport edildi. Döredileli bäri kompaniýa hemişe bu ýörelgäni berjaý edýär. " Müşderilerden ugur alýan, Tehnologiýa tarapyndan goldanýan, zähmetiň esasynda "RB müşderilerimiziň ynamyny gazandy we iş ýylsaýyn ösýär.Öňdebaryjy tehnologiýany çyzmagyň esasynda, öz tehnologiki täzeliklerimizi täzelemegi dowam etdireris, her enjamyň hiline berk gözegçilik ederis we müşderilere rahat we kanagatly duýarys!Gowy önümlerden başga-da, ajaýyp hyzmat düşünjämiz bar.Satuwdan soňky ajaýyp hyzmatymyz, aladalaryňyzy ýok edip biljek ýurtda we daşary ýurtdaky müşderilerimiziň arasynda oňat abraý gazandy.Ahyrynda, kompaniýamyzyň önümlerine hoş geldiňiz, size tüýs ýürekden hyzmat ederis.

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

1. 2011-nji ýylda döredilen, 11 ýyldan gowrak iş tejribesi bar
2. 7 ýurtda wekilleri bar
3. Köp sergilere gatnaşdy
4. CE, RoHs, SGS we ş.m. ýaly birnäçe halkara şahadatnamalaryna eýe boluň.
5. Satuwdan öňki we soňraky hyzmat üçin güýçli goldaw berýän 8 satyjy we 16 tehnik bolmaly
6. 1 ýyllyk önüm 1500 jorap maşyny

jyt

Biziň ussahanamyz

faktor (1)
faktor (2)
faktor (3)
faktor (4)
faktor (5)
faktor (6)

Toparymyz

PixCake

Satyjy toparymyz

yjtj (2)

Tehniki toparymyz