Görünmeýän joraplary öndürmek üçin doly awtomatiki quakard kompýuter joraplary trikota Mach enjamy

Gysga düşündiriş:

RB-6FTP-I 3.75 ″ Terri we ýönekeý görünmeýän jorap trikota Mach enjamy

Iňňe sanamak:96N 108N 120N 132N 144N 156N 168N

Önümçilik kuwwaty:250-400 Jübüt / dürli joraplara görä 24 sagat

Trikota J joraplaryň görnüşi:

Trikota Way usuly:Düz, beýik ýa-da pes terri, quakkard, mesh, goşa kebşir we ş.m.

Trikota style stili:Iş joraplary, tötänleýin joraplar, beýik dyz joraplar, mekdep joraplary we ş.m.

Jorap funksiýalary:3d jorap, pes kesilen joraplar, süýji keseli joraplar, çep we sag joraplar, uly ökjeli joraplar, kiçi topuk joraplary, beýik ökjeli joraplar we iki reňkli topuk we aýakgaply joraplar, aşaky barmaklary bilen joraplar,göze görünmeýän joraplarwe ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

önümiň beýany10

Önümiň beýany

RB-6FTP-I jorap trikota Mach enjamy
Model RB-6FTP-I
Silindriň diametri 3.75 "
Iňňe sanamak 96N 108N Çaga joraplary
120N Çaga joraplary
132N Enetginjek jorap
144N Aýallar ýa-da erkek joraplar
156N 168N Erkek joraplar
200N Hil erkekleriň joraplary
Önümçilik kuwwaty 250-350 Jübüt / dürli joraplara görä 24 sagat
Naprýa .eniýe 380V / 220V
Jemi agram 300KGS
Bukjanyň ululygy 0.94 * 0.75 * 1.55M (1,1m³)

Trikota J joraplaryň görnüşi:
Trikota Way usuly:Düz, beýik ýa-da pes terri, quakkard, mesh, goşa kebşir we ş.m.
Trikota style stili:Iş joraplary, tötänleýin joraplar, beýik dyz joraplar, mekdep joraplary we ş.m.
Jorap funksiýalary:3d jorap, pes kesilen jorap, diabetik jorap, çep we sag jorap, uly topuk jorap, kiçi topuk jorap, beýik ökjeli jorap we iki reňkli topuk we aýak bilen jorap, aşaky barmak bilen jorap, görünmeýän jorap we ş.m.

önümiň beýany1
önümiň beýany2

Üstünlik

Kompýuterleşdirilen koreý awtomatiki jorap trikota Mach maşyn jorap enjamy satylýar (2)

Meýletin konfigurasiýa

1. Sorujy fan motory 1.1kw (az mukdarda jorap maşyny üçin, 10 toplumdan aşakda, aýratyn sorujy fan motory teklip edilýär, eger 10 toplumdan köp bolsa, merkezi sorujy fan motory has gowudyr, bu elektrik energiýasyny tygşytlamaga kömek edip biler)
2. Esasy iýmitlendirijilerde, kiçi iýmitlendirijilerde, klapan gutusynda solenoid
3. Jübüt elastik hereketlendirijiler, goşa elastik iýmitlendirijiler
4. BTSR ýüplük döwmek datçikleri
5. LGL ýa-da Hytaý markasy akkumulýatorlary
6. Robert ýüplük

Kompýuterleşdirilen koreý awtomatiki jorap trikota Mach maşyn jorap enjamy satylýar (3)

Önümçilik liniýasy

Kompýuterleşdirilen koreý awtomatiki jorap trikota Mach maşyn jorap enjamy satylýar (6)

Müşderiniň pikirleri

Kompýuterleşdirilen koreý awtomatiki jorap trikota Mach maşyn jorap enjamy satylýar (8)
Kompýuterleşdirilen koreý awtomat jorap trikota Mach maşyn jorap enjamy satylýar (9)
Kompýuterleşdirilen koreý awtomatiki jorap trikota Mach maşyn jorap enjamy satylýar (8)

Näme üçin bizi saýlamaly?

Doly awtomat-quakard-Kompýuter-jorap-trikota-maşyn-ýasamak-görünmeýän jorap111

Bu pudakda täze bolsaňyz, jorap öndürmek işine başlamak üçin iki ädim

1-nji ädim: Haýsy jorap, terri jorap ýa-da ýönekeý jorap ýa-da görünmeýän jorap saýlaň?

2-nji ädim: Näçe jorap enjamyny satyn almagy meýilleşdirýärsiňiz?Thisa-da bu işe başlamak üçin näme etmeli?
Maglumatyňyz bilen jorap önümçiliginiň ähli liniýasy talaplaryňyza görä hödürlenip bilner.

Sorag-jogap

1.Men düýbünden täze, jorap ýasamak üçin bu enjamy nädip işletmelidigini bilemok?
-Bu enjamy işletmek aňsat, jorap maşynlaryny satyn alanyňyzdan soň, öwrenmek üçin gollanma we ähli gurnama wideolaryny ibereris.Has köp soragyňyz bar bolsa, hünärmen tehniki toparymyz size elmydama hyzmat etmäge taýyn.Mundan başga-da, Peruda ýerli mehaniki dostumyz bar, olar size has amatly ýerli hyzmaty berip biler, enjamy işledip, jorap ýasap pul gazanyp boljakdygyňyzy 100% anyklap biler.

önümiň beýany5

2.Men öň Hytaýdan maşyn satyn almadym, maşynlary maňa ibermäge nädip kömek edip bilersiňiz?
-Biziň zawodymyzdan Perunyň Callao portuna gönüden-göni iberilmegini düzmäge kömek edip bileris.Şeýle hem, import işi bilen meşgullanmaga kömek edýän edara gerek.Şeýle hem, Peru müşderilerimiz bilen hyzmatdaşlyk edip boljak hakyky agenti size maslahat bereris.Biziň goldawymyz bilen, hatda import barada tejribäňiz ýok bolsa-da, maşynlary aňsatlyk bilen alyp bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki: