Habarlar

 • ACY, jorap maşyny, jorap aýagynyň ýapylýan maşyn, stabilizator, howa kompressory

  ACY, jorap maşyny, jorap aýagynyň ýapylýan maşyn, stabilizator, howa kompressory

  Häzirki wagtda ýagyş ýagsa-da, ýük daşamagymyzy saklap bilmez.Jorap maşyny, jorap aýagynyň ýapylýan maşyn, howa bilen örtülen ýüplük, stabilizator, howa kompressory 20 metrlik gapda gaplanýar.Howa kompressorlarynyň dürli görnüşleri bar, meselem, porşen howa kompressorlary, nurbat howa ...
  Koprak oka
 • Müşderilerden ýüplük hakda seslenme

  Müşderilerden ýüplük hakda seslenme

  Bu gün bir müşderiden jorap ýüplügi barada seslenme aldyk, ol ýüplükden bir gap alandygyny aýtdy.Yarüplük sarp edilip, konteýneriň bahasy gaty ýokary.Konteýneriň bahasy bolup biler ýaly, satyn alanyňyzda müşderilere has köp taýýarlyk görmegi maslahat bereris ...
  Koprak oka
 • Jorap maşynynyň we ýüplügiň 40HQ konteýnerini ibermek

  Jorap maşynynyň we ýüplügiň 40HQ konteýnerini ibermek

  2023-nji ýylyň başynda ýük daşap başladyk!Bu gün jorap maşynlaryny we ýüplükleri ulag bilen iberýäris.Awtoulag bilen daşamak transport wagtyny ep-esli azaldyp biler, ýöne çykdajy has ýokary bolar.Howa, deňiz, demir ýol, awtoulag ýaly harytlary daşamagyň köp usuly bar.General ...
  Koprak oka
 • Şeýle bir şat!Müşderi RB jorap maşynymyz üçin täze zawod gurdy

  Şeýle bir şat!Müşderi RB jorap maşynymyz üçin täze zawod gurdy

  Bu gün bir müşderiden, RB-iň maşynlary üçin ýörite zawod gurandygy barada seslenme aldyk.Müşderä örän minnetdar.Zawodymyza gelmese-de, toparymyz bilen başga bir surata düşdi.Yhlasyň e bolup biljekdigine elmydama ynanýarys ...
  Koprak oka
 • RB jorap enjamynda hakyky müşderi pikirleri

  RB jorap enjamynda hakyky müşderi pikirleri

  Düýn iki müşderiden seslenme aldyk.Bir müşderi jorap enjamymyzdan gaty kanagatlanýandygyny aýtdy.Başga bir müşderi, “yexiao jorap trikota machine maşynlary” bolan dostuna RB maşynlaryny satyn almagy maslahat berendigini aýtdy, sebäbi hakykat RB has gowy dokalýar ....
  Koprak oka
 • Jorap maşynyny ibermek we müşderimiziň pikirleri

  Jorap maşynyny ibermek we müşderimiziň pikirleri

  Gowy täzelik!Bu gün biz RB jorap maşynlaryny, jorap birleşdiriji maşyn, jorap oturylyşy, üweýji maşyn, howa kompressory, howa tanky, sowadyjy guradyjy, merkezi fan motor we stabilizator iberýäris.Müşderilerimize ynamlary üçin sag bolsun aýdýarys, harytlary gysga wagtda ibereris ...
  Koprak oka
 • Pagta ýüplükleri we gaýtadan işlenen pagta ýüplükleri

  Pagta ýüplükleri we gaýtadan işlenen pagta ýüplükleri

  Bu gün jorap maşynyny, jorap birleşdiriji maşyny, jorap öwrüji maşyny, jorap bellik enjamyny, merkezi fan motoryny we gaýtadan işlenen pagta ýüplügini Al Algerire iberdik.Hytaýda bahar baýramy ýakynlaşýar, önümçiligi çaltlaşdyrýarys, harytdan öň haryt ibermäge synanyşýarys ...
  Koprak oka
 • Müşderilere “RB jorap maşynlaryna” hakyky baha bermek we iberiş güni

  Müşderilere “RB jorap maşynlaryna” hakyky baha bermek we iberiş güni

  Bu gün, RB jorap enjamynda köne müşderiniň pikirini alanyma örän şat, ol enjamymyzdan gaty kanagatlanýandygyny aýtdy.Bu ýyl bu müşderi ähli maşynlaryny täze RB jorap maşynlary bilen çalyşdy.Ine, ol biziň enjamymyzy nähili suratlandyrdy: 1. Maşyn ru ...
  Koprak oka
 • ULY HABARLAR !!!RB jorap maşynynyň täzelenişi

  ULY HABARLAR !!!RB jorap maşynynyň täzelenişi

  ULY HABARLAR !!!Biz Hytaýda beýlekilerden üýtgeşik ýol saýlap, şeýle agyr maşyn bedenini kabul edýän ýeke-täk jorap maşyn öndürijisidiris !!!Jorap maşynymyzyň bedeni täzelendi, öňküsinden has agyr we güýçli, maşynymyzyň hilini täzelemegi hiç wagt bes etmeýäris, köp br ...
  Koprak oka
 • RB jorap maşynyny ibermek we tanatmak

  RB jorap maşynyny ibermek we tanatmak

  Bu gün jorap trikota Mach maşynlaryny iberýändigimiz barada müşderilerimiz bilen gowy habar paýlaşmak isleýäris.Indi, RB jorap maşynlarymyzy tanatmak isleýärin.Bizde maşynlaryň dört modeli bar: RB-6FP, RB-6FP-I, RB-6FTP, RB-6FTP-I.Degişli model akkordini saýlamaly ...
  Koprak oka
 • Howa bilen örtülen ýüplük bilen Spandex örtülen ýüplügiň arasyndaky tapawut

  Howa bilen örtülen ýüplük bilen Spandex örtülen ýüplügiň arasyndaky tapawut

  Spandex örtülen ýüplük (SCY) howa bilen örtülen ýüplükden (ACY) has gowudyr we adatça berk talaplary bolan önümlerde ulanylýar.Daşky örtülen süýümleri hemişelik tizlikde uzalýan ýadro-spandeksiň daşyna öwrüp we öwrüp emele gelýär.Howa örtüldi ...
  Koprak oka
 • Jorap maşynyny we pagta ýüplüklerini ibermek

  Jorap maşynyny we pagta ýüplüklerini ibermek

  Hytaý şu gün uly göwrümde sowap başlady.Men eýýäm terri jorap geýýärin area Sebitiňiz henizem ýylymy?Windel gaty güýçli bolsa-da, kärdeşlerimiz jorap maşynlaryny we ýüplükleri ýükläp gutardylar.Pagta ýüplükden jorap geýmek has amatly, ýöne ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3